KODUKORD

/dokumendid/kodukord

Hoolekogu kinnitus
06.11.2018, protokoll nr 10.

MOOSTE LASTEAED TAMMETÕRU KODUKORD

I Üldsätted

 • Mooste Lasteaed Tammetõru (edaspidi lasteaed) juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja teistest koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 • Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal kättesaadav.
 • Lasteaia Mooste majas on sõime- ja aiarühmad, Rasina ja Kauksi majades liitrühmad.

 • Lasteaia lahtiolekuajad on järgmised:

  • Mooste majas olevad rühmad on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00.

  • Rasina rühm on avatud tööpäevadel 7.30 – 17.30.

  • Kauksi rühm on avatud tööpäevadel 7.30 – 17.30.

 • Uusaastale, EV aastapäevale, Võidupühale ja jõulupühale eelneval tööpäeval suletakse lasteaia kõik rühmad kell 13.00.

 • Suvekuudel on lasteaed neli nädalat suletud.

 • Tegevus lasteaias toimub kindla päevakava alusel. Erandjuhtudel (teatrikülastus, ekskursioon, matk jne) on rühma õpetajal õigus teha rühma päevakavas muudatusi.

 • Rühma töösse puutuvate probleemide lahendamiseks pöördutakse esmalt rühma õpetaja poole. Kui seda pole võimalik teha või ei leita lahendust, võib lapsevanem pöörduda direktori või hoolekogu poole.

II Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 • Lapsevanem toob lapse lasteaeda päevakava arvestades ja annab isiklikult rühma töötajale üle. Kui laps sööb hommikueinet, siis on vajalik lapse kohalolek hiljemalt kell 8. 20. Kui laps ei söö hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda tegevuste alguseks, st hiljemalt kell 8. 55.

 • Lapse lasteaeda tuleku ja kojumineku korraldab lapsevanem.

 • Lapse hilinemisest või puudumisest teavitatakse lasteaeda hiljemalt 8.00ks, kas lasteaia telefonidel (Mooste 79 254 66; Rasina 51 037 21; Kauksi 58 190 927) Sõltumata lasteaiast puudumise põhjusest arvestatakse toidupäeva maksumus maha alates teatamisele järgnevast päevast.

 • Lapse uuesti lasteaeda toomisest teavitab lapsevanem rühma töötajat eelmisel päeval, hiljemalt kell 12.00.

 • Soovitav on tulla lapsele lasteaeda järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist.

 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud volitatud esindajatele.

 • Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule.

 • Vanema rühma (koolieelik) lasteaias käiv laps võib iseseisvalt lasteaeda tulla ja sealt lahkuda lapsevanema vastutusel kirjaliku lepingu alusel, kuhu on märgitud lasteaiast lahkumise kellaaeg.

 • Kui laps on lapsevanema saatel või eespool nimetatud lepingus nimetatud tingimustel lasteaiast lahkunud, siis on tal keelatud hiljem üksi lasteaia territooriumile tagasi tulla.

 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia üldtelefonil või rühma töötaja isiklikul mobiiltelefonil (vastavad numbrid on rühma stendil).

 • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

III Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 • Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigusnähtudega lapsi lasteaeda vastu ei võeta (Sotsiaalministri määrus 01.10.2010 nr 61 § 13(1)). Rühmaõpetajal on õigus otsustada lapse tervisliku seisundi üle väliste näitajate põhjal (tugev nohu, köha, üldine loidus, silmapõletik, lööve jne). Kahtluse korral, et laps on nakkusohtlik rühmakaaslastele võib õpetaja saata lapse koos vanemaga koju.

 • Haigestunud rühmatöötaja jääb koju.

 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutuses viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

 • Lapse agressiivse ja ettearvamatu käitumise korral (seab ohtu enda või kaaslaste turvalisuse) võib õpetaja lapse mõneks ajaks rühmast eemaldada, andes lapse mõne teise pedagoogilise töötaja (direktor, logopeed, õpetaja) järelevalve alla.

 • Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldatud ruumi.

 • Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid va kirjalikud erikokkulepped.

 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues (vt päevakava).

 • Päevakava kohaselt võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele vähemalt üks kord päevas uneaeg. Vanematele lastele peab olema tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel (Sotsiaalministri määrus 01.10.2010 nr 61 § 14(4)).

IV Riietus ja hügieen

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega. Lapse riietus peab vastama aastaajale ja ilmastikule. Suvel on vajalik õhuke rätik või müts.

 • Lasteaia ruumides viibimiseks on vajalikud vahetusjalanõud (soovitavalt sandaalid) ja õhem riietus (soovitavalt lühikese varrukaga särgid, kleidid, lühikesed püksid). Võimlemiseks on vajalikud T-särk, lühikesed püksid ja naastudega sokid ning magamiseks magamisriided.

 • Lapse õueriietusel ei tohi olla pikki nöör- ja paelkinniseid, salliks sobivad kõige paremini kaelussallid.

 • Kapis on soovitav hoida tagavaraks puhas pesu, sokid, kindad jms. Palun jälgige, et kapis oleks pabertaskurätid ja kamm. Kapi korrashoiu eest hoolitseb lapsevanem.

V Toitlustamine ja osalustasu

 • Lasteaias on kolm toidukorda. Kellaajaliselt on need kirjas iga rühma päevakavas.

 • Erandjuhtudel (õppekäik, teatrikülastus, ekskursioon jne) on lasteaia direktori korraldusel lubatud muuta lõunasöögi kellaaega või vajadusel asendada soe lõunatoit lapsele üritusele kaasa antava kuivtoidu pakiga. Nimetatud erandlikest ümberkorraldustest pole lasteaed kohustatud lapsevanemat eelnevat informeerima.

 • Lapsevanem tasub toidukulu ja osalustasu (edaspidi lasteaiamaks) iga kuu 20. päevaks Põlva Vallavalitsusele. Vastav arve esitatakse lapsevanemale kas paberkandjal või saadetakse e-postiga.

 • Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

 • Lasteaiamaksu võlgnevusel üle kahe kuu on Mooste Lasteaia direktoril õigus laps ühepoolse otsusega lasteaia nimekirjast välja arvata, sellest lapsevanemale vähemalt üks nädal ette teatades.

 • Lapsele ei anta lasteaeda kaasa maiustusi, va sünnipäevade tähistamisel.

VI Turvalisuse tagamine

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu- õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul viibib laste juures üks täiskasvanu kuni kümne lapse kohta.

 • Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 • Lasteaia töötajal on keelatud panna ilma saatjata last liinibussile.

 • Mooste maja õuealal on jalgratastega sõitmine keelatud. Lapsed, kes tulevad lasteaeda jalgrattaga, pargivad need selleks ettenähtud alale.

 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

 • Mooste maja territooriumile sisenevad ja sealt lahkuvad lapsevanemad ja töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

 • Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

 • Lasteaeda ei tooda kaas lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 • Lasteaia personal on kohustatud andma teavet vallaametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 • Lapsevanematel on foto- ja videomaterjali levitamine lubatud ainult teiste lapsevanemate nõusolekul.